logo

2017-09-30
MUDAI
年月日 : 2017年9月23日
場所 : リザーバー
ロッド : マザーリミテッド
ルアー : ムダイ
アングラー : ケン 氏